Algemene Voorwaarden

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

2. Prijzen

a. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
b. Prijsaanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende dertig dagen. Zo de klant met een prijsaanbieding of offerte instemt dient hij een ingevuld en ondertekend dubbel binnen de dertig dagen aan ons terug te zenden.

3. Ter beschikking stellen van goederen

a. Alle goederen die door SEQC BVBA ter beschikking worden gesteld van de klant, blijven haar eigendom. Op het ogenblik waarop de goederen ter beschikking worden gesteld van de klant zal een beschrijving van het soort goederen, het aantal en de staat waarin zij zich bevinden, worden opgemaakt.
b. De klant dient de door SEQC BVBA ter beschikking gestelde goederen op de overeengekomen datum aan SEQC BVBA te retourneren in dezelfde staat als waarin hij de ter beschikking gestelde goederen heeft ontvangen bij de aanvang van de ter beschikking stelling.
c. De klant is ertoe gehouden om alle lasten, belastingen en boeten die voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde goederen door hemzelf of door derden, te dragen.
d. Indien van toepassing, dient de klant er op zijn kosten zorg voor te dragen dat hij, tijdig, voor de levering van de goederen, beschikt over de nodige vergunningen en goedkeuringen.

4. Betaling

a. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken. Eventuele klachten schorsen de betalingstermijn niet.
b. Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling, van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag. Elke begonnen maand zal als een volledige maand worden aangerekend.
c. Bovendien zal in geval van niet-betaling op de voorziene vervaldag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, een vergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR. Dit als schadeloosstelling voor de inningskosten (zoals – doch niet beperkt tot – personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, financieel beheer, ….). Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze in afwijking van artikel 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs niet wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk aan de klant zou te wijten zijn.
d. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de klant.

5. Verbreking

a. Bij verbreking van de overeenkomst door de klant, zal deze SEQC BVBA schadeloos dienen te stellen voor alle gemaakte kosten en arbeid.
SEQC BVBA behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, evenals bij elke ernstige wanprestatie, zoals doch niet beperkt tot een betalingsachterstand van meer dan 150,00 EUR.

6. Overmacht

In geval van overmacht zal SEQC BVBA het recht hebben de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of later uit te voeren, zonder dat de klant hiervoor enige schadevergoeding kan eisen.

7. Klachten

a. Klachten betreffende uitgevoerde diensten, werken of leveringen moeten ons op straffe van verval per gemotiveerd aangetekend schrijven worden toegestuurd op de maatschappelijke zetel, binnen de acht dagen na beëindiging van de desbetreffende prestaties of leveringen. Klachten schorsen de betalingsverplichting niet.
b. Protest of opmerkingen in verband met de factuur en/of daarbij gevoegde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum aan SEQC BVBA te worden overgemaakt op de maatschappelijke zetel.

8. Weigering

Weigering om de gedeeltelijk uitgevoerde prestaties te betalen, geeft SEQC BVBA onmiddellijk het recht om de volledige betaling van de nog verschuldigde sommen te eisen, de opdracht als ontbonden te beschouwen en eventuele andere overeenkomsten met de klant te weigeren of uit te stellen tot na de betaling, zonder dat de klant recht zal hebben op enige schadevergoeding.

9. Aansprakelijkheid

a. Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht, kan SEQC BVBA enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. In geen geval zal SEQC BVBA aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gevolgschade.
b. De schadevergoeding waartoe SEQC BVBA desgevallend gehouden is, is in alle geval beperkt tot het bedrag van de aannemingsprijs.

10. Documentatie

a. Op eenvoudig verzoek van SEQC BVBA dienen alle noodzakelijke en nuttige documenten voor de uitvoering van de opdracht te worden aangeleverd.
b. Alle door SEQC BVBA – in het kader van de overeenkomst – verkregen documenten en stavingstukken zullen door SEQC BVBA worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf de beëindiging van de aan SEQC BVBA toevertrouwde opdracht. Na het verstrijken van de periode van vijf jaar zullen de documenten worden vernietigd.
c. De door SEQC BVBA gemaakte documenten mogen enkel worden aangewend voor de taak waarvoor zij bedoelt zijn. SEQC BVBA behoudt zich het recht voor om deze aan te wenden voor andere opdrachten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a. De overeenkomst en betrekkingen tussen SEQC BVBA en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
b. Geschillen zullen uitsluitend beslecht worden op het Vredegerecht van het 1e kanton te Sint-Niklaas, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde of de Rechtbank van Koophandel te Dendermode